جمعیت و فرهنگ مردم کیش

جمعیت و فرهنگ مردم کیش
جمعیت و فرهنگ مردم کیش

جمعیت کیش

  • بر طبق سرشماری سال ۹۰ برابر ۲۴.۸۱۹ نفر بوده است که عمده این تعداد در شهر کیش ساکن می باشند.
  • به شهروندان جزیره کیش به اصطلاح "کیشوند" گفته می شود.
  • میزان با سوادی در کیش بیش از ۹۰ درصد می باشد و درصد اشتغال مردم بالای ۹۵ درصد است که این آمار نشان می دهد وضعیت این دو شاخص مهم در کیش بسیار مناسب است.

 

اطلاعات بیشتر