هنرنمایی مهیج موتورسواران درنوروز95 کیش - تور کیش

هنرنمایی مهیج موتورسواران درنوروز95 کیش

هنرنمایی مهیج موتورسواران درنوروز95 کیش

هنرنمایی مهیج موتورسواران درنوروز95 کیش

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ هنرنمایی گروه موتورسواران یکی از برنامه های جذاب نوروزی کیش است که تا 13 فروردین هرشب دردوسانس از ساعت 19 تا 21 و21 تا 22 درباغ راه ایرانی کیش ٫ پشت دروازه قزوین برگزار می شود.

5.0450
نمایش گروه موتورسواران یکی از برنامه های جذاب نوروز 95 درکیش است

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ هنرنمایی گروه موتورسواران یکی از برنامه های جذاب نوروزی کیش است که تا 13 فروردین هرشب دردوسانس از ساعت 19 تا 21 و21 تا 22 درباغ راه ایرانی کیش ٫ پشت دروازه قزوین برگزار می شود.