بازپس گيري سرمايه 3300 ميليارد توماني در كيش - تور کیش

بازپس گيري سرمايه 3300 ميليارد توماني در كيش

بازپس گيري سرمايه 3300 ميليارد توماني در كيش

بازپس گيري سرمايه 3300 ميليارد توماني در كيش

از ابتداي فعاليت دولت تدبير و اميد مسئولان اين سازمان پس از بررسي همه جانبه قراردادهاي واگذاري زمين در بخش هاي مختلف تجاري ، عمراني ، مسكوني و گردشگري فعال سازي دوباره طرح هاي سرمايه گذاري والتزام سرمايه گذاران براي عمل به تعهداتشان براي ساخت و ساز در زمين هاي واگذارشده از سوي سازمان را در دستور كار خود قرار دادند.ضمن اينكه با تاكيد دكتر مونسان مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش، فرايند نظارت برروند اجراي طرح هاي سرمايه گذاري در اراضي منطقه با محور حمايت از سرمايه گذاران آغاز شد. در اين راستا پس از برقراري ارتباط با بسياري از فعالان اقتصادي قراردادهاي معوق برخي سرمايه گذاران دوباره به جريان افتاده و طرح هايي كه عمليات اجرايي آنها يا آغاز نشده و يا در مراحل اوليه رها شده بود دوباره فعال شدند. سازمان منطقه آزاد كيش حتي برخي از اين سرمايه گذاران را براي تامين منابع مالي و دريافت تسهيلات به بانك هاي منطقه معرفي و زمينه فعال سازي دوباره طرح هاي آنان را فراهم كرد. تمديد 6 ماهه مهلت ساخت كه در صورت پيشرفت فيزيكي طرح تا 1ونيم سال قابل تمديد است از ديگر سياست هاي حمايتي سازمان منطقه آزاد كيش درراستاي فعال سازي مجدد پروژه هاي معطل مانده و فراهم شدن امكان فعاليت دوباره برخي از سرمايه گذاران در جزيره كيش است . 

با بهبود فرايند نظارت برروند اجراي طرح هاي سرمايه گذاري در اراضي كيش سرمايه گذاراني كه  به دلايلي از جمله كمبود منابع مالي امكان ساخت و ساز در اراضي واگذارشده از سوي سازمان در مدت مقرر و طبق برنامه زمانبندي شده جهت تكميل طرح را نداشتند مشخص شدند. در نتيجه قراردادهاي واگذاري بيش از 2 ميليون و 600 هزار متر مربع از راضي با ارزش كيش بين سازمان و سرمايه گذاراني كه موفق به ايفاي تعهداتشان نشده بودند فسخ شد. ارزش سرمايه اي كه با فسخ اين قراردادها به سازمان منطقه آزاد كيش برگشت داده شد بيش از 3300 ميليارد تومان است.

بر اساس اين گزارش سازمان منطقه آزاد كيش با تكيه بر توان علمي كارشناسان خود و جديت در پيگيري روند دادرسي در مراجع قضايي در مدت سه سال گذشته موفق به دريافت حكم از دادگاه بدوي در خصوص فسخ قراردادها شد. البته در برخي موارد پس از  حضور نمايندگان سازمان منطقه آزاد كيش در دادگاه هاي تجديد نظر دريافت حكم قطعي ميسر شد و در نتيجه فسخ اين قراردادها، بيش از سه میلیون مترمربع زمین بازپس‌گیری شده که ارزش آنها به نرخ روز واگذاری زمین، حدود 527 میلیارد تومان بود. ارزش این زمین‌ها در شرایط فعلی و با قیمت امروز بالا رفته و هم‌اکنون به نرخ سه هزار و 800 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین مابه‌التفاوت ارزش فعلي اين اراضي با ارزش زمان واگذاری آنها سه‌هزار و 300 میلیارد تومان است.

لازم به ذكر است  سازمان منطقه آزاد كيش طبق قراردادهاي واگذاري زمين  مي تواند در صورت عدم رعايت تعهدات خريداران و اجرا نشدن طرح هاي تعيين شده براي هر زمين در مدت زمان بندي شده  قرارداد را فسخ كرده و زمين مذكور را از سرمايه گذار و يا خريدار پس گيرد .

همچنين در سه سال گذشته سازمان منطقه آزاد كيش با پايش وضعيت فعالان اقتصادي متقاضي سرمايه گذاري در منطقه تلاش كرده است تا به سرمايه گذاران با منابع مالي تضمين شده وطرحهاي معين زمين واگذار شود. پرهيز از خام فروشي زمين وعرضه بسته هاي سرمايه گذاري مرتبط با هر قطعه از اراضي كيش كه شامل طرح هاي كارشناسي با كاربري معين مي باشد از ديگر اقدامات سازمان منطقه آزاد كيش براي پيشگيري از تاخير يا معوق ماندن اجراي طرح هاي مختلف درزمين هاي اين منطقه است.

در  مدت24 ماه گذشته  بيش از 100 پرونده از سوي سازمان منطقه آزاد كيش درخصوص فسخ قراردادهاي واگذاري زمين به سرمايه گذاران غير فعال در مراجع قضايي طرح شده كه در تمامي اين پرونده ها سازمان منطقه آزاد كيش باارائه مستندات و دلايل مكفي برنده اين دعاوي بوده است.

5.0450
بانظارت مستمر و پيگيري دقيق مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش قراردادهاي واگذاري زمين با سرمايه گذاراني كه موفق به ايفاي تعهداتشان نشده بودند به ارزش 3300 ميليارد تومان فسخ شد.

از ابتداي فعاليت دولت تدبير و اميد مسئولان اين سازمان پس از بررسي همه جانبه قراردادهاي واگذاري زمين در بخش هاي مختلف تجاري ، عمراني ، مسكوني و گردشگري فعال سازي دوباره طرح هاي سرمايه گذاري والتزام سرمايه گذاران براي عمل به تعهداتشان براي ساخت و ساز در زمين هاي واگذارشده از سوي سازمان را در دستور كار خود قرار دادند.ضمن اينكه با تاكيد دكتر مونسان مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش، فرايند نظارت برروند اجراي طرح هاي سرمايه گذاري در اراضي منطقه با محور حمايت از سرمايه گذاران آغاز شد. در اين راستا پس از برقراري ارتباط با بسياري از فعالان اقتصادي قراردادهاي معوق برخي سرمايه گذاران دوباره به جريان افتاده و طرح هايي كه عمليات اجرايي آنها يا آغاز نشده و يا در مراحل اوليه رها شده بود دوباره فعال شدند. سازمان منطقه آزاد كيش حتي برخي از اين سرمايه گذاران را براي تامين منابع مالي و دريافت تسهيلات به بانك هاي منطقه معرفي و زمينه فعال سازي دوباره طرح هاي آنان را فراهم كرد. تمديد 6 ماهه مهلت ساخت كه در صورت پيشرفت فيزيكي طرح تا 1ونيم سال قابل تمديد است از ديگر سياست هاي حمايتي سازمان منطقه آزاد كيش درراستاي فعال سازي مجدد پروژه هاي معطل مانده و فراهم شدن امكان فعاليت دوباره برخي از سرمايه گذاران در جزيره كيش است . 

با بهبود فرايند نظارت برروند اجراي طرح هاي سرمايه گذاري در اراضي كيش سرمايه گذاراني كه  به دلايلي از جمله كمبود منابع مالي امكان ساخت و ساز در اراضي واگذارشده از سوي سازمان در مدت مقرر و طبق برنامه زمانبندي شده جهت تكميل طرح را نداشتند مشخص شدند. در نتيجه قراردادهاي واگذاري بيش از 2 ميليون و 600 هزار متر مربع از راضي با ارزش كيش بين سازمان و سرمايه گذاراني كه موفق به ايفاي تعهداتشان نشده بودند فسخ شد. ارزش سرمايه اي كه با فسخ اين قراردادها به سازمان منطقه آزاد كيش برگشت داده شد بيش از 3300 ميليارد تومان است.

بر اساس اين گزارش سازمان منطقه آزاد كيش با تكيه بر توان علمي كارشناسان خود و جديت در پيگيري روند دادرسي در مراجع قضايي در مدت سه سال گذشته موفق به دريافت حكم از دادگاه بدوي در خصوص فسخ قراردادها شد. البته در برخي موارد پس از  حضور نمايندگان سازمان منطقه آزاد كيش در دادگاه هاي تجديد نظر دريافت حكم قطعي ميسر شد و در نتيجه فسخ اين قراردادها، بيش از سه میلیون مترمربع زمین بازپس‌گیری شده که ارزش آنها به نرخ روز واگذاری زمین، حدود 527 میلیارد تومان بود. ارزش این زمین‌ها در شرایط فعلی و با قیمت امروز بالا رفته و هم‌اکنون به نرخ سه هزار و 800 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین مابه‌التفاوت ارزش فعلي اين اراضي با ارزش زمان واگذاری آنها سه‌هزار و 300 میلیارد تومان است.

لازم به ذكر است  سازمان منطقه آزاد كيش طبق قراردادهاي واگذاري زمين  مي تواند در صورت عدم رعايت تعهدات خريداران و اجرا نشدن طرح هاي تعيين شده براي هر زمين در مدت زمان بندي شده  قرارداد را فسخ كرده و زمين مذكور را از سرمايه گذار و يا خريدار پس گيرد .

همچنين در سه سال گذشته سازمان منطقه آزاد كيش با پايش وضعيت فعالان اقتصادي متقاضي سرمايه گذاري در منطقه تلاش كرده است تا به سرمايه گذاران با منابع مالي تضمين شده وطرحهاي معين زمين واگذار شود. پرهيز از خام فروشي زمين وعرضه بسته هاي سرمايه گذاري مرتبط با هر قطعه از اراضي كيش كه شامل طرح هاي كارشناسي با كاربري معين مي باشد از ديگر اقدامات سازمان منطقه آزاد كيش براي پيشگيري از تاخير يا معوق ماندن اجراي طرح هاي مختلف درزمين هاي اين منطقه است.

در  مدت24 ماه گذشته  بيش از 100 پرونده از سوي سازمان منطقه آزاد كيش درخصوص فسخ قراردادهاي واگذاري زمين به سرمايه گذاران غير فعال در مراجع قضايي طرح شده كه در تمامي اين پرونده ها سازمان منطقه آزاد كيش باارائه مستندات و دلايل مكفي برنده اين دعاوي بوده است.

مطالب مرتبط :
نقش كليدي رسانه ها در پيشگيري از بيماري ايدز

نقش كليدي رسانه ها در پيشگيري از بيماري ايدز

دكتررضانيا رئيس مركز توسعه سلامت كيش بر نقش كليدي رسانه ها در پيشگيري ازبيماري ايدزدر جامعه تاكيد كرد. ...
مشاهده
اولين دوره  مسابقات ماهيگيري به مناسبت دهه مبارك فجردر كيش برگزار شد

اولين دوره مسابقات ماهيگيري به مناسبت دهه مبارك فجردر كيش برگزار شد

در اولین دوره ازرقابتهای ماهيگيري به مناسبت گراميداشت ايام مبارك دهه فجردانيال حسين زاده به مقام اول دست يافت. ...
مشاهده
افزايش ظرفيت بارگيري درکيش تا 15ميليون تن با توسعه بندرگاه جزيره

افزايش ظرفيت بارگيري درکيش تا 15ميليون تن با توسعه بندرگاه جزيره

اكبرتركان با اشاره به ظرفيت 100 ميليون تني تخليه وبارگيري بندري كشور گفت: تا افق 1404 سهم جزیره کیش از اين ظرفيت به 15میلیون تن خواهد رسید. ...
مشاهده
بهره گيري ازمزیت‌های مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی کشور بخش لاینفک راهبردهای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی است

بهره گيري ازمزیت‌های مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی کشور بخش لاینفک راهبردهای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی است

در پیام مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش برای كنگره سراسري جهادگران اقتصاد مقاومتي بر بهره‌گیری از مزیت‌های جغرافیای مناطق کشور به ویژه مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی به عنوان بخش لاینفک راهبردهای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی یاد شد. ...
مشاهده
جزيره كيش ميزبان دومين نمايشگاه بين المللي بورس، بانک، بيمه و خصوصي سازي وهفتمين نمايشگاه معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري کشور

جزيره كيش ميزبان دومين نمايشگاه بين المللي بورس، بانک، بيمه و خصوصي سازي وهفتمين نمايشگاه معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري کشور

دومين نمايشگاه بين المللي بورس، بانک، بيمه و خصوصي سازي وهفتمين نمايشگاه معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري کشورباهدف توسعه تبادلات اقتصادي آبانماه درجزيره كيش برگزار مي شود. ...
مشاهده
همت و عزم ملي برای جذب سرمايه

همت و عزم ملي برای جذب سرمايه

ماهيت ذاتي مناطق آزاد، رونق اقتصادي كشورهاي جهان است كه با استفاده از تسهيل قوانين صادرات، افزايش تجارت خارجي و برقراري ديپلماسي سازنده با ساير نقاط دنيا محقق خواهد شد. در اين ميان بهره گرفتن از ظرفيت صادرات غير نفتي، راه ميان بري براي دستيابي به بازارهاي بين المللي و فراگيري دامنه توسعه به ويژه در بعد اقتصادي است. ...
مشاهده
توسعه سرمايه گذاري خارجي ، رونق اقتصاد دريايي ، تقسم كار ملي دراستان هاي مختلف مهم ترين مباحث برنامه ششم توسعه كشور  /جزيره كيش مناسب ترين گزينه براي پل توسعه اي و مهم ترين منطقه مالي بين المللي كشور

توسعه سرمايه گذاري خارجي ، رونق اقتصاد دريايي ، تقسم كار ملي دراستان هاي مختلف مهم ترين مباحث برنامه ششم توسعه كشور /جزيره كيش مناسب ترين گزينه براي پل توسعه اي و مهم ترين منطقه مالي بين المللي كشور

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام :جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور ،توسعه سرمايه گذاري خارجي ، رونق اقتصاد دريايي و تقسم كار ملي دراستان هاي مختلف را از جمله موضوع هاي مهم برنامه ششم توسعه كشور عنوان كرد. ...
مشاهده
برنامه هاي راهبردي دولت براي افزايش سرمايه گذاري در صنايع دريايي و حمايت از توليدات داخلي

برنامه هاي راهبردي دولت براي افزايش سرمايه گذاري در صنايع دريايي و حمايت از توليدات داخلي

وزير صنعت، معدن و تجارت: تامين منابع مالي در راستاي حمايت از توليدات داخلي و افزايش سرمايه گذاري با هدف توسعه صنايع دريايي از محورهاي مهم برنامه راهبردي دولت است. ...
مشاهده
تبديل جزيره كيش به مركز سرمايه گذاري هاي بين المللي و پل ارتباطي ايران وكشورهاي خارجي

تبديل جزيره كيش به مركز سرمايه گذاري هاي بين المللي و پل ارتباطي ايران وكشورهاي خارجي

رضا پدیدار گفت: جزيره كيش بهترين گزينه براي ايجاد مركز سرمايه گذاري هاي بين المللي و پل ارتباطي ايران و كشورهاي خارجي است. ...
مشاهده
چهره كيش به همت تلاش هاي مسئولان، در دو سال و نيم گذشته تفاوت هاي چشمگيري داشته است

چهره كيش به همت تلاش هاي مسئولان، در دو سال و نيم گذشته تفاوت هاي چشمگيري داشته است

مسعود سلطاني فر با اشاره به حجم وسيع فعاليت هاي انجام شده در دوسال و نيم گذشته در كيش گفت: پيش بيني مي شود آمار سالانه گردشگران كيش با زيرساخت هاي مهيا شده در پايان سال ٩٤ از مرز دو ميليون نفر بگذرد. ...
مشاهده