سامانه هوشمند اشتغال و آموزش وپرورش کیش - تور کیش

سامانه هوشمند اشتغال و آموزش وپرورش کیش

سامانه هوشمند اشتغال و آموزش وپرورش کیش

سامانه هوشمند اشتغال و آموزش وپرورش کیش

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ نشست شورای اداری با حضور دکتر مونسان وروسای ادارات ونهادهای کیش عصریکشنبه 8 شهریور درمرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد.

دراین نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد از جزیره کیش به عنوان پایلوت اجرای طرح های کشوری یاد کرد وافزود: ارتقاء خدمات اجتماعی٫ رفع مشکلات عمومی شهروندان وتوسعه فرهنگی اجتماعی از مهمترین اهداف برگزاری این شوراست تا با بهره گیری از مشارکت مسئولان ادارات ونهادهای دست اندرکار درحوزه های مختلف نسبت به افزایش کیفیتا و تسریع وتسهیل خدمات اقدام شود.

سامانه اشتغال موضوع نخست مورد بررسی درنشست شورای اداری بود که ضمن تبیین وتشریح عملکرد این سامانه٫ مزایا و پتانسیل ها٫ دستاوردهای اجرای آن درکوتاه مدت وبلند مدت وتاثیر آن برافزایش امنیت اجتماعی٫ سلامت جامعه وبکارگیری نیروها براساس تخصص درمشاغل مختلف مطرح شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیزبا تاکید براهمیت شفاف سازی٫ کاهش دغدغه ها٫ تسهیل وتسریع خدمات رسانی به مراجعان گفت : توسعه طرح های هوشمند درراستای مهیا کردن زیرساخت ها برای اجرای طرح دولت الکترونیک انجام می شود .

درادامه نشست شورای اداری کیش٫ آموزش وپرورش٫ مدارس ودانش آموزان به عنوان موضوع دوم طرح ومورد بررسی اعضاء شورا قرار گرفت.

دکتر مونسان از آموزش وپرورش به عنوان یکی از مهمترین مباحثی یاد کرد که از ابتدای مدیریت وی مورد پیگیری قرار گرفته واقدامات مهم وحمایتی بسیاری برای رشد آموزش وپرورش جزیره توسط سازمان منطقه آزاد کیش در دو سال گذشته انجام شده است.

وی افزود: وجود امکانات خوب آموزشی ودرمانی انگیزه های سرمایه گذاری وسکونت درجزیره کیش را افزایش می دهد واین دو بخش از ضروری ترین نیازهای جوامع برای دستیابی به رشد وتوسعه است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش توافقات انجام شده با وزیر آموزش وپرورش وامضای حکم رییس آموزش وپرورش کیش توسط وزیر را از جمله اقدامات مثبت انجام شده دراین حوزه برشمرد وگفت:بازدید از مدارس کیش وصدور بیش از 30 دستور درخصوص تکمیل تجهیزات ٫ کمک به تامین هزینه های برگزاری کلاس های کنکور درسال گذشته٫ بهسازی وبازسازی اماکن وتامین نیازهای کمک آموزشی وورزشی مدارس نیز از دیگر فعالیت های سازمان منطقه آزاد کیش برای ارتقاء سطح خدمات آموزشی دراین جزیره بود.

 ایجاد امکان بهره گیری آموزش وپرورش از فضاهای فرهنگی و ورزشی کیش٫ برگزاری اردوهای آموزشی وتفریحی از جمله بازدید از جزایر وبرگزاری مراسم تقدیر از دانش آموزان ومعلمان شایسته از دیگر موارد مورد تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش دراین نشست بود.

 دکتر مونسان با اشاره به حمایت های همه جانبه سازمان منطقه آزاد کیش از آموزش وپرورش گفت: سازمان منطقه آزاد کیش درنظر دارد دربخش های آموزشی وپرورشی به جایگاهی برسد که جزیره کیش به عنوان الگو و نمونه درکشور مطرح شود.

ساخت دو مدرسه برای جلوگیری از دو شیفته شدن مدارس ٫ ایجاد یک مجتمع بزرگ فرهنگی با امکانات ویژه شامل خوابگاه٫ آزمایشگاهها٫ سالن کنفرانس وکارگاهها وساخت مجتمع بزرگ آموزشی با هدف تجمیع مدارس از دیگرطرح های مطرح شده توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برای تحول  آموزش وپرورش جزیره بود.

رییس آموزش وپرورش کیش نیزدراین شورا با ارائه  گزارشی ازعملکرد این اداره از دستاوردهای مثبت اقدامات انجام شده درآموزش وپرورش و ارتقاء سطح علمی٫ مهارتی ٫ هنری وفنی دانش آموزان کیش درکشورخبرداد .

  

  

5.0450
عملکرد سامانه هوشمند اشتغال وارتقاء کیفی وکمی آموزش وپرورش کیش دو محور اصلی بررسی شده درشورای اداری کیش با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بود.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ نشست شورای اداری با حضور دکتر مونسان وروسای ادارات ونهادهای کیش عصریکشنبه 8 شهریور درمرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد.

دراین نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد از جزیره کیش به عنوان پایلوت اجرای طرح های کشوری یاد کرد وافزود: ارتقاء خدمات اجتماعی٫ رفع مشکلات عمومی شهروندان وتوسعه فرهنگی اجتماعی از مهمترین اهداف برگزاری این شوراست تا با بهره گیری از مشارکت مسئولان ادارات ونهادهای دست اندرکار درحوزه های مختلف نسبت به افزایش کیفیتا و تسریع وتسهیل خدمات اقدام شود.

سامانه اشتغال موضوع نخست مورد بررسی درنشست شورای اداری بود که ضمن تبیین وتشریح عملکرد این سامانه٫ مزایا و پتانسیل ها٫ دستاوردهای اجرای آن درکوتاه مدت وبلند مدت وتاثیر آن برافزایش امنیت اجتماعی٫ سلامت جامعه وبکارگیری نیروها براساس تخصص درمشاغل مختلف مطرح شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیزبا تاکید براهمیت شفاف سازی٫ کاهش دغدغه ها٫ تسهیل وتسریع خدمات رسانی به مراجعان گفت : توسعه طرح های هوشمند درراستای مهیا کردن زیرساخت ها برای اجرای طرح دولت الکترونیک انجام می شود .

درادامه نشست شورای اداری کیش٫ آموزش وپرورش٫ مدارس ودانش آموزان به عنوان موضوع دوم طرح ومورد بررسی اعضاء شورا قرار گرفت.

دکتر مونسان از آموزش وپرورش به عنوان یکی از مهمترین مباحثی یاد کرد که از ابتدای مدیریت وی مورد پیگیری قرار گرفته واقدامات مهم وحمایتی بسیاری برای رشد آموزش وپرورش جزیره توسط سازمان منطقه آزاد کیش در دو سال گذشته انجام شده است.

وی افزود: وجود امکانات خوب آموزشی ودرمانی انگیزه های سرمایه گذاری وسکونت درجزیره کیش را افزایش می دهد واین دو بخش از ضروری ترین نیازهای جوامع برای دستیابی به رشد وتوسعه است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش توافقات انجام شده با وزیر آموزش وپرورش وامضای حکم رییس آموزش وپرورش کیش توسط وزیر را از جمله اقدامات مثبت انجام شده دراین حوزه برشمرد وگفت:بازدید از مدارس کیش وصدور بیش از 30 دستور درخصوص تکمیل تجهیزات ٫ کمک به تامین هزینه های برگزاری کلاس های کنکور درسال گذشته٫ بهسازی وبازسازی اماکن وتامین نیازهای کمک آموزشی وورزشی مدارس نیز از دیگر فعالیت های سازمان منطقه آزاد کیش برای ارتقاء سطح خدمات آموزشی دراین جزیره بود.

 ایجاد امکان بهره گیری آموزش وپرورش از فضاهای فرهنگی و ورزشی کیش٫ برگزاری اردوهای آموزشی وتفریحی از جمله بازدید از جزایر وبرگزاری مراسم تقدیر از دانش آموزان ومعلمان شایسته از دیگر موارد مورد تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش دراین نشست بود.

 دکتر مونسان با اشاره به حمایت های همه جانبه سازمان منطقه آزاد کیش از آموزش وپرورش گفت: سازمان منطقه آزاد کیش درنظر دارد دربخش های آموزشی وپرورشی به جایگاهی برسد که جزیره کیش به عنوان الگو و نمونه درکشور مطرح شود.

ساخت دو مدرسه برای جلوگیری از دو شیفته شدن مدارس ٫ ایجاد یک مجتمع بزرگ فرهنگی با امکانات ویژه شامل خوابگاه٫ آزمایشگاهها٫ سالن کنفرانس وکارگاهها وساخت مجتمع بزرگ آموزشی با هدف تجمیع مدارس از دیگرطرح های مطرح شده توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برای تحول  آموزش وپرورش جزیره بود.

رییس آموزش وپرورش کیش نیزدراین شورا با ارائه  گزارشی ازعملکرد این اداره از دستاوردهای مثبت اقدامات انجام شده درآموزش وپرورش و ارتقاء سطح علمی٫ مهارتی ٫ هنری وفنی دانش آموزان کیش درکشورخبرداد .

  

  

مطالب مرتبط :
كنگره آموزشي جراحي آندوسكوپي مغز در كيش برگزار مي شود

كنگره آموزشي جراحي آندوسكوپي مغز در كيش برگزار مي شود

كنگره بزرگ آندوسكوپي مغز ETV در روز جمعه و شنبه 21 و 22 آذرماه در محل سالن همايش بيمارستان كيش برگزار مي شود. ...
مشاهده
کلاسهای آموزشی دوره های تربیت معلم روخوانی و روان خوانی در قشم برگزار می‌شود

کلاسهای آموزشی دوره های تربیت معلم روخوانی و روان خوانی در قشم برگزار می‌شود

کارشناس آموزشی دارالقرآن الکریم استان هرمزگان از برگزاری کلاسهای آموزشی دوره‌های تربیت معلم روخوانی و روان‌خوانی قرآن ویژه خواهران در شهرستان قشم خبر داد. ...
مشاهده
دوره آموزش آشنایی با فعالیت موسسات بازرسی شناورهای صیادی در چابهار برگزار شد

دوره آموزش آشنایی با فعالیت موسسات بازرسی شناورهای صیادی در چابهار برگزار شد

خبرگزاری تسنیم: مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان گفت: به‌منظور آشنایی صیادان با وسایل و لوازم ایمنی مورد نیاز, دوره آموزش آشنایی با نحوه فعالیت موسسات رده بندی و بازرسی شناورهای صیادی در چابهار برگزار شد. ...
مشاهده
نخستين كارت هوشمند كيشوندي براي مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش صادرشد

نخستين كارت هوشمند كيشوندي براي مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش صادرشد

دكتر مونسان ضمن دريافت اولين كارت هوشمند كيشوندي درحاشيه پنجمين همايش شهر ايده ال ازافزايش قابليت ها واعتبار بخشي به كارت كيشوندي خبرداد. ...
مشاهده
تلاش مي كنيم مدارس كيش درهمه حوزه هاي آموزشي دركشور نمونه باشند

تلاش مي كنيم مدارس كيش درهمه حوزه هاي آموزشي دركشور نمونه باشند

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش دراين بازديداز برنامه ريزي ، ترويج روحيه نشاط وبرگزاري جشنواره هاي رقابتي به عنوان عوامل رشد فكري وسلامت روحي وجسمي دانش آموزان درمسير تبديل شدن به مدارس نمونه كشورياد كرد. ...
مشاهده
نشست هم اندیشی کمیسیون آموزش ستاد امر به معروف دستگاه های کل کشور برگزار شد

نشست هم اندیشی کمیسیون آموزش ستاد امر به معروف دستگاه های کل کشور برگزار شد

شرکت هواپیمایی کیش میزبان اعضای کمیسیون آموزش ستاد امر به معروف و نهی از منکر دستگاه های کل کشور بود . ...
مشاهده
مجتمع آموزش عالی سلامت در بندر چابهار راه اندازی می شود

مجتمع آموزش عالی سلامت در بندر چابهار راه اندازی می شود

زاهدان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از راه اندازی مجتمع آموزش عالی سلامت با هدف آموزش نیروهای بهداشتی و درمانی در بندر چابهار خبر داد. ...
مشاهده
كارگاه آموزش مسائل حقوقی ویژه مددجویان كمیته امداد قشم برگزار شد

كارگاه آموزش مسائل حقوقی ویژه مددجویان كمیته امداد قشم برگزار شد

مدیر كمیته امداد قشم گفت: كارگاه آموزش مسائل حقوقی ویژه خانواده های تحت حمایت در محل سالن اجتماعات این نهاد برگزار شد. ...
مشاهده
نخستین دوره آموزش گلیم‌بافی در منطقه آزاد انزلی برگزار شد

نخستین دوره آموزش گلیم‌بافی در منطقه آزاد انزلی برگزار شد

خبرگزاری تسنیم: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: نخستین دوره آموزشی گلیم بافی توسط واحد امور صنایع دستی این سازمان در سطح منطقه برگزار شد. ...
مشاهده
كيش به عنوان سرآمد مناطق آزاد كشور ازتقويت روابط بين المللي در عرصه آموزش عالي استقبال مي كند

كيش به عنوان سرآمد مناطق آزاد كشور ازتقويت روابط بين المللي در عرصه آموزش عالي استقبال مي كند

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درنشستي با روساي پرديس بين الملل كيش دانشگاه علوم پزشكي شيراز درخصوص تقويت روابط بين المللي در عرصه آموزش عالي ابراز علاقمندي كرد. ...
مشاهده