جمعیت و فرهنگ مردم کیش

جمعیت و فرهنگ مردم کیش

  • لباس محلی مردان در کیش، دشداشه و غتره می باشد و لباس محلی زنان در کیش، ملفع می باشد و بطوطه یا برقع روی صورتشان می گذارند.

جمعیت و فرهنگ مردم کیش

  • مهمترین اعیاد مردم کیش، اعیاد غدیر و قربان می باشد.

جمعیت و فرهنگ مردم کیش

  • ساز اصلی مردم این منطقه نی انبونه، حبان و دهل می باشد.

جمعیت و فرهنگ مردم کیش

  • شغل سنتی ساکنان جزیره کیش ماهیگیری، دامداری، دریانوردی و تجارت می باشد.

جمعیت و فرهنگ مردم کیش

  • غذاهای محلی کیش عبارتند از قلیه، هریسه، مضروبه و مچبوس می باشد که اغلب با ماهی تهیه می گردند.

جمعیت و فرهنگ مردم کیش

  • مردم بومی کیش عمدتا از نژادهای دراویدی، نوردیک، سامی و سیاهپوست می باشند و به زبان های فارسی و عربی حرف می زنند.

جمعیت و فرهنگ مردم کیش