تاریخچه کیش

تاریخچه کیش
تاریخچه کیش

جزیره کیش

  • کیش از نظر مفهوم لغوی به معنای تیردان یا ترکش است.
  • این نام به این دلیل برای کیش انتخاب شده است که وقتی مردم بر روی بلندی های اطراف می ایستادند، جزیره کیش را مانند تیری که در ترکش باشد می دیدند.
  • در زمان هخامنشیان، اشکانیان و همچنین ساسانیان، جزیره کیش تحت تسلط ایران قرار داشته است و با گسترش اسلام بدست امویان قرار گرفت.

 

اطلاعات بیشتر