توپوگرافی کیش

توپوگرافی کیش را بشناسید. بطور کلی ارتفاع وسط جزیره کیش از اطرافش بیشتر می باشد.

توپوگرافی کیش

-ارتفاع نسبی جزیره کیش از سطح دریا حدود ۳۳ متر و ارتفاع بلندترین نقطه آن از سطح دریا حدود ۴۰ متر می باشد.

فرودگاه بین المللی کیش در مرکز و در بخش مرتفع آن احداث شده است.

-بیشترین شیب جزیره کیش از شمال فرودگاه به طرف ساحل می باشد.

توپوگرافی کیش